העבודה הרוחנית של ט”ו בשבט

כל חג ומועד טומן בתוכו מתנות ועצות שנוכל לקחת איתנו להמשך השנה. בתנאי – שנשכיל ונדע מה עלינו לעשות בדיוק בזמן הזה. שנכין את ה’כלים’ שלנו לקבל את השפע שיורד משמים, ונוכל לקבל את המתנה המיוחדת ולשאת אותה עמנו לכל השנה.

____________________________________________

 “ט”ו בשבט הוא ראש השנה לפירות האילן ומשנים ביום זה מעט משאר הימים שינוי למעליותא, ונוהגים קצת יום טוב, אין אומרים בו תחנון בתפילת שחרית ומנחה ונוהגים להרבות באכילת פירות ארץ ישראל, ולהדר ולאכול פרי חדש שלא אכלוהו בשנה זו כדי לברך עליו “שהחיינו”.

________________________________________________

מה מעלתו הרוחנית ומשמעותו הפנימית של היום?

 

1. שעת תפילה ודיןראש השנה לאילן הוא שעת תפילה ודין לאילן. שכך היא מדתו של הקב”ה שבכל תחילת הצמיחה של כל אחד מברואיו הוא סוקר את כל עתיו עד סוף כל מעשיו  ואז עת תפילה היא לבקש על הצלחתו.

אומנם, כתוב בתורה – “כי האדם עץ השדה” (דברים כ’) – התורה משלה את האדם לעץ השדה, הרי שיום זה מעין יום הדין הוא גם לאדם שנמשל בעץ“.

זאת אומרת זהו מעין יום דין עבורנו שכדאי לנצלו כדי לזכות בדין.

“וזהו אופייה של אומה זו, של ישראל, שהם שמחים ביום של דין, יצא הדין כאשר יצא, העיקר שיראו הכול שיש דין ויש דיין.ומפני שישראל אוהבים דין ושמחים בו, לכן הם יוצאים זכאים בדין.”  (ספר התודעה), ותפילה ביום זה מתקבלת ברחמים וברצון.

 

2. סדר ט”ו בשבט – כדי לזכות בדין אנו עורכים מעין סדר ט”ו בשבט כשם שעושים זאת בר”ה ומברכים ומתפללים עם הסימנים. כך ניתן לעשות גם בט”ו בשבט וכדאי לקבוע סעודה ולדאוג לכמה שיותר מינים וסוגים של פירות האילן.

“ומנהג טוב להולכים בתמים להרבות בפירות בעצם היום הזה, ולומר דברי שירות ותשבחות עליהן…תיקון נפלא הוא בנגלה ובנסתר” (הבן איש חי).

 

3.יום התחדשות אדמת א”י – “יש בר”ה זה מענין שבח א”י, כי ביום זה מתחדש כוח האדמה שבא”י להניב תנובתה ולהוציא פירותיה ולהראות שיבחה. רוב שיבחה של א”י על פירות האילן שנאמר “ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש” (דברים,ח) -הרי שבחה של א”י בשני מיני דגן וחמשה פירות האילן.

ט”ו בשבט הוא יום שאדמת א”י  מחדשת בו כוחותיה להוציא שמנה ודובשה,יום של שמחה הוא לישראל נוחליה, אוהביה ומצפיה” (ספר התודעה).

 

4. יום של בקשת רפואת הגוף והנפש– הקב”ה נותן פרנסה לאדם ע”י הפירות, על כן ראוי לכל בר ישראל להתעורר ולבקש ממנו יתברך שתהיה ברכה בתוך הפירות, ושתהיה לו פרנסה ובריאות שלימה, ושלא יצטרך לשום רפואות ותרופות גשמיות, רק כל הרפואות יהיו בתוך המאכלים בסוד “וּבֵרַךְ אֶת-לַחְמְךָ וְאֶת-מֵימֶיךָ; וַהֲסִרֹתִי מַחֲלָה מִקִּרְבֶּךָ” (שמות כג, כה).

היינו, שתהיה לך רפואה ע”י לחם ומים, ולא תצטרך לרפואות גשמיות. אם היו בני האדם יודעים את מעלת היום הזה ומה יכולים לפעול בו, היו מנצלים את כל היום לבקש על רפואות הנפש והגוף, ועל הפרנסה כי בתוך הפירות מגולגלות נפשות רבות, וכשאדם אוכלם בכוונה הראויה, אזי מתעלים ובאים לתיקונם! וכשאדם אוחז בדבר השם, היינו בתפילה ובקשה, אזי לא יצטרך לרפואות גשמיות, כי רפואתו תהיה רק ע”י הלחם ומים ושאר פירות האילן. על כן יברך עליהם בכוונה גדולה ואז תימשך עליו רפואת הנפש ורפואת הגוף ופרנסה בשפע! (הספר ירננו עצי יער).

 

5.יום שמסוגל לתיקון חטא אדם הראשון שחטא בפרי האילן – ע”י ברכות בכוונה: “וכשישראל אוכלין מפירות הארץ ונהנים מטובם הרי הם מברכים עליהם תחילה וסוף למי שהנחילם ארץ חמדה זו, ומתפללים שיחדש נעוריה ונעוריהם כמקדם” (ספר התודעה).

“יש לכוון באכילת הפירות לתיקון חטא אדם הראשון אשר חטא בפירות האילן”.

יש בכוח הדיבור של ברכות הפירות להיות מעורר המידות העליונות ולהאירן באור נפלא יותר, להשפיע שפע רצון וברכה ונדבה בכל העולמות! ומביא יסוד ושורש העבודה את דברי האר”י הקדוש שיש להיזהר בברכות הנהנין ביותר בימי השובבי”ם.

“..ע”י הברכה גורם להמשיך שפע עליון ע”י כוח הברכות, והשר הממונה על אותו הפרי הוא מתמלא משפע זה די לגדל הפרי שנית” (בן איש חי)

“אנו חיים עם הקב”ה …והתקשורת עם הקב”ה היא הברכות” (הרב פינקוס זצ”ל) 

ביום זה כדי להקפיד במיוחד לברך לאט, בקול ובכוונת הלב למילים ולהודיה.

 

6. יום תפילה על אתרוג כשר ויפה ומהודר – שיזמין השם ית’ בסוכות, כי הנה זה היום אשר עולה השרף באילנות, והוא כפי הזכות של כל אחד מבני ישראל – הנה מה טוב ומה נעים שיתפלל האדם ביום ההוא ראשית יסוד הצמיחה שיזמין לו השי”ת לעת המצטרך את הפרי עץ הדר, והנה תפילתו תעשה פירות (ספר בני יששכר).

 

7. יום של תפילה על מצות  – יש מנהג צדיקים לבקש על מצות כשרות, שלא יהיה בהן חשש חמץ, ושתהיינה כשרות בתכלית.

 

8.יום של בקשת פרנסה – ע”י תפילה על פרנסה ביום זה ניתן לתקן את הקללה שנתקלל בה אדם “בזעת אפך תאכל לחם” שהם כלל היגיעות והטרחות שאדם צריך להתייגע ולטרוח כדי להשיג פרנסתו, ועכשיו בחמישה עשר בשבט, ר”ה לאילנות, ראוי לאדם לבקש ולהתחנן אל השם ית’ שיחוס וירחם עליו וימשיך לו פרנסה בנקל וימחל לו כל עוונותיו שחטא ופגם כל השנה ויפתח לו שער הרחמים והרצון והשפע, ויזכה לפרנסה ברווח שלא יצטרך לבריות כלל!!! (ירננו עצי יער)

 

9. יום שמסוגל לבקשת זיווג טוב – “כי האדם עץ השדה”(דברים כ’,יט) וזה אשר שב”ט עולה כמספר אי”ש ודרכו של אי”ש לחזר אחר האשה (קידושין ב).

 

10. יום שמסוגל להתברך בזרע – כשם שיום זה מסוגל לפירות האילן, הבנים והבנות הם הפירות של איש ואשה שהם בדוגמת האיל”ן, ב”ן ב”ת עם הכולל עולה כמספר פר”י הע”ץ שאז הוא הזמן לפעול על בנ”ם חיים וקיימים.

 

11. יום שמסוגל לבקש על הגאולה העתידה ועל דעת – ע”ץ השד”ה גימטריה דע”ת, ובעת הגאולה תהיה דעת שלמה!!! – “כי מלאה הארץ דעה את ה’ כמים לים מכסים”.

 

12. השפעה גדולה של תורה – ביום זה יורד שפע גדול של תורה. כל שנה יש השפעה חדשה לכלל ולכל יהודי, ובט”ו בשבט מתחילים לקבל את ההשפעה החדשה, כמו שהאילנות מתחילים לחנוט מהגשמים החדשים, התורה נקראת עץ חיים, ר”ה לאילן, יהודי נקרא אילן…

ביום זה מקבלים השפעה גדולה של תורה, בשבט “הואיל משה באר את התורה..” ,לפני ההסתלקות, ובחמשת שבועות אלו האיר לכל הדורות “אלו הדברים אשר דיבר משה כל ישראל…”. באר את התורה לשון באר מים חיים, שכל יהודי יכול לשאוב את מי התורה ביום זה. מזלו של  שבט – דלי, מלשון: דלה, לדלות. “מים עמוקים עצות ואיש תבונות ידלנה”. באחד לשבט התחיל משה רבינו להעביר לישראל את ספר דברים – “הואיל משה באר את התורה”. ב-ז’ אדר סיים וכל הימים שבין א’ בשבט ל-ז’ אדר מסוגלים לכוח התחדשות בעסק התורה והמצווה (ספר התודעה).

וט”ו בשבט – תוקף החודש יורד השפע הנפלא הזה בתוקף גדול ולימוד ועמל תוה”ק ביום זה, וקבלה להתחזק להבא, הוא כלי גדול לקבל השפעות התוה”ק !!!..וידוע מה שאמר חידוש הרי”ם זי”ע,שיכול להבחין בין תורה שלפני שבט לאחרי זה (שיחות התחזקות).

 

 

 

כתבו תגובה

דילוג לתוכן